Zápis rodného čísla do Obchodného registra

povinnosti pri zápise do obchodného registra

Nová byrokratická povinnosť pre firmy

Dňa 22.10.2019 NRSR schválila návrh zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p. Táto novela Obchodného zákonníka výrazným spôsobom zasahuje do viacerých  oblasti obchodného práva. V tomto článku si priblížime niektoré zásadné zmeny, ktoré môžu ovplyvniť aj Vás, našich klientov.

Elektronické podanie verzus papierové

Od 1.10.2020 Obchodný register ako aj Zbierka listín fungujú výlučne elektronicky. Akékoľvek podania prostredníctvom na to určených formulárov, prílohy, ako aj námietky proti odmietnutiu zápisu, je možné podať iba elektronicky. Túto zmenu však vnímame pozitívne aj vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu. So zavedením úplnej elektronizácie obchodného registra prichádza aj „čistenie“ obchodného registra o neaktívne spoločnosti. Z obchodného registra budú napríklad vymazané spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie  pred 1.10.2016 a pri ktorých sa predpokladá ich úpadok alebo spoločnosti, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenskej meny na euro.

Osobné údaje osôb zapisovaných do Obchodného registra

Pri novo zakladaných spoločnostiach, ktoré sa do obchodného registra zapisujú od 1.10.2020, sa pri fyzických osobách povinne zapisujú aj ich rodné čísla alebo iné identifikátory (t. j. číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo číslo pobytového preukazu pri cudzincoch). Tieto údaje však zverejňované nebudú. Pokiaľ takéto údaje zapísane v Obchodnom registri nemáte, musíte tak učiniť spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis, najneskôr do 30.09.2021.

Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov nedôjde k zosúladeniu zápisu uvedeným spôsobom, registrový súd na návrh neprihliadne a vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy. Okrem toho fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby vystavuje za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom riziku uloženia pokuty zo strany registrového súdu do výšky 3310 eur.

Vplyv exekúcie na podnikanie 

Osoba, voči ktorej je vedená exekúcia, sa nebude môcť stať konateľom ani spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným. Rovnako tak nebude môcť previesť svoj obchodný podiel či už na iného spoločníka alebo inú osobu a ani nadobudnúť iný obchodný podiel. Aj doteraz platilo, že spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie. Po  novom  teda nemôže spoločnosť s ručením obmedzeným  založiť ani osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.  

Zrušenie spoločnosti pri porušení povinnosti uložiť účtovnú závierku včas

Sprísňuje sa povinnosť včasného ukladania individuálnej účtovnej závierky do Obchodného registra. V súčasnosti existuje riziko zrušenia spoločnosti, ak spoločnosť neuloží individuálnu účtovnú závierku do registra za najmenej dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia. Podľa novej úpravy, ak spoločnosť nestihne uložiť účtovnú závierku v riadnej lehote (najneskôr do 9 mesiacov od zostavenia účtovnej závierky) a omešká sa s plnením tejto povinnosti o viac ako 6 mesiacov, súd rozhodne o zrušení spoločnosti aj bez návrhu.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

Ostatná novelizácia prináša aj ďalšiu byrokratickú záťaž, konkrétne v podobe povinnosti úradne osvedčeného podpisu vlastníka (spoluvlastníkov) nehnuteľnosti pre zápis tejto nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra.

Likvidácia spoločnosti

Od 1.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie až momentom zápisu likvidátora do obchodného registra, podľa predtým platnej právnej úpravy bol podstatný moment zrušenia spoločnosti, teda rozhodnutie valného zhromaždenia alebo súdu o zrušení spoločnosti. S uvedeným je aj spojená povinnosť zložiť preddavok na likvidáciu v podobe finančných prostriedkov, ktoré sa budú môcť využiť na úhradu výdavkov a odmeny likvidátora. Tento preddavok v sume 1500 eur, bude zložený do notárskej úschovy.

Po vstupe spoločnosti do likvidácie je likvidátor povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť všetkým známym veriteľom a vyzvať ich na prihlásenie pohľadávok, pričom je povinný takéto oznámenie aj zverejniť. Po novele je súd oprávnený uložiť likvidátorovi povinnosť, aby výzvu na prihlásenie pohľadávok opakoval

Do 45 dní odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie bude likvidátor povinný vyhotoviť zoznam majetku spoločnosti a zoznam pohľadávok spoločnosti, pričom oba tieto zoznamy je v rovnakej lehote povinný uložiť do zbierky listín. Vstupom spoločnosti do likvidácie zaniknú všetky jej jednostranné úkony, napríklad plnomocenstvá, prokúry, poverenia a rôzne iné. Jedinou výnimkou zostávajú plnomocenstvá na zastupovanie v súdnych konaniach – týchto sa novela nedotkne a naďalej ostávajú v platnosti aj po vstupe spoločnosti do likvidácie. 

Predchádzajúca právna úprava nijakým spôsobom nezakotvovala minimálnu dĺžku procesu likvidácie. Predmetnou novelizáciou však zákonodarca ustanovil, že likvidáciu bude možné ukončiť až po uplynutí 6 mesiacov odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie.