Oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH od 15.11.2021

povinnosti platiteľa dph

S účinnosťou od 15.novembra sa v zákone o DPH zavádza nové ustanovenie § 6, ktorým sa platiteľom ukladá povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý účet, ktorý používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane, ako aj každú zmenu týkajúcu sa takéhoto účtu.

Ak ste sa stali platiteľmi DPH pred účinnosťou novely, oznamovaciu povinnosť si musíte splniť do 30.11.2021

Účet, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti

Každý vlastný účet, ktorý je vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude platiteľ používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH.

To znamená, že sa jedná o také účty, ktoré bude platiteľ využívať na príjem a odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane.

Ak sa platiteľ rozhodne používať na podnikanie aj iný vlastný bankový účet, ako oznámil finančnému riaditeľstvu podľa § 6 ods. 1 alebo § 85kk zákona o DPH, vzniká mu ešte predtým, ako ho začne používať na podnikanie, povinnosť oznámiť túto skutočnosť.

Oznamovacia povinnosť

Oznamovanie bankových účtov bude mať dopad na zmenu niektorých procesov správy daní, ako aj na práva povinností platiteľov. Ovplyvní napríklad proces vrátenia nadmerného odpočtu (§ 79 ods. 9 zákona o DPH), proces úhrady za prijaté plnenie ako aj proces vrátenia prípadného preplatku platiteľovi (§ 69c ods. 6 zákona o DPH) a ručenie za daň (§ 69 ods. 14 písm. c) zákona o DPH.

Povinnosť oznámiť bankový účet má každý platiteľ, a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil.

Povinnosť oznámiť bankový účet sa vzťahuje aj na situácie, keď má platiteľ zriadených viac účtov, z ktorých nie všetky pôvodne plánoval používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH a neskôr sa rozhodne zmeniť účel ich používania. Doplnenie je povinný podľa § 6 ods. 2 zákona o DPH oznámiť pred prvým takýmto použitím.

Povinnosť oznámiť účet sa vzťahuje iba na fyzické a právnické osoby, ktoré majú postavenie platiteľa DPH. To znamená, že uvedená povinnosť vzniká zdaniteľným osobám registrovaným podľa § 4, skupinám DPH registrovaným podľa § 4b a zahraničným osobám registrovaným podľa § 5 zákona o DPH.

Na zdaniteľné osoby registrované podľa iných ustanovení, napríklad podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, sa povinnosť oznamovania účtov používaných na podnikanie nevzťahuje.

Príklad:

Platiteľ dane používa na podnikanie podnikateľský účet a aj svoj súkromný účet. Zo svojho súkromného účtu občas zaplatí prijaté faktúry ako aj daňovú povinnosť správcovi dane. Pre účely oznámenia podľa § 6 nie je rozhodujúce, či je účet v peňažnom ústave vedený ako podnikateľský alebo súkromný. Ak je účet používaný na podnikanie, ktoré je predmetom dane, oznamovacej povinnosti podlieha, to znamená v uvedenom prípade je

platiteľ dane povinný oznámiť finančnému riaditeľstvu obidva účty.

Platiteľ oznámi bankové účty podaním tlačiva „Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov“, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo. Vzor oznámenia je zverejnený na webovom sídle finančnej správy.

Pokuty

Ak platiteľ uvedie na tlačive, ktorým oznamuje bankové účty, nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Ak platiteľ neoznámi finančnému riaditeľstvu bankový účet, ktorý používa na podnikanie, alebo oznámenie podá oneskorene bez naplnenia dôvodov pre uloženie pokuty podľa § 6 ods. 8 zákona o DPH, považuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy, za ktoré správca dane uloží pokutu za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. j) daňového poriadku.

Zoznam bankových účtov platiteľa dane oznámených podľa § 6 zákona o DPH

Finančné riaditeľstvo SR je povinné od 1.1.2022 viesť na svojom webovom sídle „Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie“, v ktorom sprístupní údaje o bankových účtoch platiteľa.

Predmetný zoznam bude zverejňovaný na Portáli finančnej správy v online verzii alebo na stiahnutie vo formáte XML (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy). Zoznam bude aktualizovaný na dennej báze.

Dôvodom na oznámenie čísiel bankových účtov je aj skutočnosť, že s účinnosťou od 1.1.2022, ak platiteľ DPH uhradí z dodané tovaru a služby inému platiteľovi DPH na taký účet, ktorý nie je daňovému úradu oznámený a tento dodávateľ daň neodvedie, bude za ňu ručiť odberateľ.

Zdroje:

www.financnasprava.sk