Porovnanie: Živnosť alebo Spoločnosť s ručením obmedzeným?

porovnanie živnosti vs s.r.o.

Často sa u prichádzajúcich klientov stretávame s otázkou: „Ktorá právna forma podnikania je pre mňa výhodnejšia?“ Názor si musí urobiť každý sám. Každá právna forma prináša svoje výhody aj nevýhody, a to je čo je pre jedného v danej chvíli výhodnejšie, nemusí byť výhodné pre iného. V tomto článku sa teda pokúsime zhrnúť základné princípy oboch právnych foriem. Rozhodnutie je potom už iba na samotnom klientovi. Nech sa už rozhodne akokoľvek, vieme mu pomôcť so samotným ohlásením živností, založením s.r.o., ale aj vedením účtovníctva.

Aké náklady ma čakajú na začiatku?

Živnosť

Vstupné náklady v prípade živnosti sú niekoľko násobne nižšie, napríklad za ohlásenie voľnej živnosti zaplatí fyzická osoba poplatok 5 eur, za každú remeselnú alebo viazanú živnosť 15 eur. V prípade, že fyzická osoba vlastní občiansky preukaz s čipom a má zaregistrovaný zaručený podpis, živnosť je možné ohlásiť aj elektronicky. Správny poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť je v tomto prípade polovičný. Voľné živnosti sa pri elektronickom ohlasovaní nespoplatňujú. Urobiť je tak možné cez Jednotné kontaktné miesto (JKM), ktoré vo vašom mene, ak o to požiadate, odošle informácie o otvorení živností aj na daňový úrad a do vašej zdravotnej poisťovne.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

So založením s.r.o. sa spravidla spájajú vyššie počiatočné náklady. Okrem toho, že fyzická osoba väčšinou potrebuje pomoc odborníka, ktorý jej musí pomôcť vypracovať spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu, Vyhlásenie správcu vkladu, Súhlas vlastníka nehnuteľnosti, podpisový vzor konateľov a ďalšie dokumenty, musí počítať aj so správnym poplatkom vo výške 150 eur.

Zanedbateľnou  nie je ani doba, za ktorú celý proces vybavíte, kým v prípade živnosti viete začať podnikať do niekoľkých dní, v prípade zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra, musíte počítať s niekoľko-týždňovou lehotou.

Aký je rozdiel v ručení za záväzky?

Živnosť

Živnostník ako fyzická osoba pri svojom podnikaní ručí neobmedzene nielen firemným, ale aj svojím osobným majetkom. A nielen svojim, ale aj majetkom svojej manželky/manžela, v prípade, ak manželia nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločník s.r.o. na rozdiel od živnostníka, ručí za záväzky spoločnosti obmedzene a to výšky svojho nesplateného vkladu do základného imania. Nakoľko sa však v praxi väčšinou s.r.o. zakladajú so splateným základným imaním vo výške 100%, spoločník za záväzky svojej firmy svojím osobným majetkom neručí.

Nakoľko však najmä v malých a novovznikajúcich s.r.o. býva spoločník súčasne aj konateľom spoločnosti. Musíme upozorniť na skutočnosť, že v zmysle obchodnoprávnej úpravy (§ 135a Obchodného zákonníka) je konateľ spoločnosti povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Konatelia, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.

Konateľ môže byť zodpovedný aj v trestnoprávnej rovine, ak sa svojím konaním v postavení konateľa spoločnosti dopustí trestného činu.

 

Aké odvody poistného musím platiť do zdravotnej a sociálnej poisťovne  a kedy?

Živnosť

Poistné na zdravotné poistenie sa platí pri sadzbe 14 % z vymeriavacieho základu. V prípade osoby so zdravotným postihnutím je sadzba poistného 7 %.

V zdravotnom poistení sa poistné platí pravidelne každý mesiac formou preddavkov na poistné a po skončení roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného.

Počas roka platí SZČO preddavky na zdravotné poistenie, ktoré mu určí zdravotná poisťovňa. Pritom zdravotná poisťovňa vychádza z údajov z daňových priznaní poskytnutých Finančnou správou.

V ročnom zúčtovaní za rok 2021 zdravotná poisťovňa vypočíta poistné nasledovne:

 1. Vezme sa základ dane z príjmov určený podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP z daňového priznania za rok 2021.
 2. K základu dane sa pripočítajú daňovo uplatnené výdavky na povinné sociálne a zdravotné poistenie (s výnimkou prípadného poistného zaplateného v zahraničí).
 3. Takto upravený základ dane sa vydelí koeficientom 1,486. Dostaneme vymeriavací základ.
 4. Vymeriavací základ je najmenej suma 546 eur za každý celý kalendárny mesiac činnosti, teda najmenej 6552 eur za celý rok 2021 – týka sa tých SZČO, ktorí nie sú súčasne poistení na zdravotné poistenie ako zamestnanci alebo ako poistenci štátu.
 5. Poistné sa vypočíta príslušnou sadzbou poistného (14%, resp. 7%) z vymeriavacieho základu.
 6. Vypočítané poistné sa porovná s preddavkami, ktoré SZČO platila počas roka 2021. Výsledkom môže byť nedoplatok na poistnom alebo preplatok poistného.

 

Živnostník neplatí odvody do Sociálnej poisťovne hneď od začiatku podnikania, ale až po podaní prvého daňového priznania, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahnu zákonom stanovenú hranicu.

Posudzuje sa pritom hrubý (brutto) príjem v daňovom priznaní, zdaňovaný podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Od 1.7.2022 (v prípade podania DP za rok 2021 v riadnom termíne do 31.3.2022) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2021 bude vyšší ako 6798 eur.

Od 1.10.2022 (v prípade podania DP za rok 2021 v odloženom termíne po 31.3.2022) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2021 bude vyšší ako 6798 eur.

Aj o tom, či je vhodné podať daňové priznanie v riadnom termíne alebo využiť možnosť odkladu daňového priznania vám vie dobrá účtovná kancelária poradiť.

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločník, ktorý je súčasne aj konateľom s.r.o. neplatí žiadne povinné odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, pokiaľ vykonáva svoju funkciu bez odmeny.

V prípade výkonu funkcie konateľa s odmenou je odvodové zaťaženie spoločnosti a samotného konateľa porovnateľné s odvodovým zaťažením zamestnanca.

Nesmieme však zabúdať, že každá fyzická osoba musí mať platiteľa zdravotného poistenia a teda, ak konateľ nemá iného platiteľa zdravotného poistenia ( napríklad zamestnávateľa), musí si odvody do zdravotnej poisťovne platiť sám ako samoplatiteľ.

Minimálny preddavok samoplatiteľa pre rok 2021 je vo výške 76,44 eur

 

S akou výškou daní mám počítať?

Živnosť

Často keď už živnostníkovi vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a odvodové zaťaženie sa mu zdá príliš vysoké , zvažuje často prechod na s.r.o. Uvedená úvaha je opodstatnená najmä v prípade, ak živnostník vie preukázať náklady vyššie ako sú paušálne výdavky, ktoré sú 60% zdaniteľných príjmov maximálne však 20000 eur.

Fyzické osoby sa môžu rozhodnúť, či budú pri zisťovaní základu dane z príjmov uplatňovať skutočne preukázateľné výdavky alebo tzv. paušálne výdavky – percentom z príjmov. V prípade, ak sa fyzická osoba rozhodne pre uplatnenie preukázateľných výdavkov, môže o nich účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo ich môže evidovať v daňovej evidencii.

Paušálne výdavky nie je možné uplatniť vždy. Prestavme si situáciu, že živnostník sa počas roka stal platiteľom DPH.  Ak je podnikateľ platiteľom DPH celý rok, uplatniť paušálne výdavky nemôže. Ak je platiteľom DPH len časť obdobia, uplatniť si paušálne výdavky  môže.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemá  možnosť si uplatniť výdavky percentom z príjmom, tzv. paušálne výdavky. O svojich výdavkoch (nákladoch) účtuje počas celého roka priebežne. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi pre ňu predstavuje výsledok hospodárenia, ktorý následne v súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov transformuje na základ dane.

Za daňový výdavok je možné považovať iba výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Zjednodušené porovnanie živnosť vs. s.r.o. z hľadiska daní v roku 2021

Výška zdaniteľných príjmov (výnosov za zdaňovacie obdobie)Živnosťs.r.o.
Suma, ktorá neprevyšuje 49790 eur15%15%
Suma, ktorá prevyšuje 49790 eur19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 37981,94 eur21%
Suma, ktorá prevyšuje 49790 eur25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 37981,94 eur21%

Vedenie účtovníctva

Bez ohľadu na to, či klient podniká formou prevádzkovania živnosti alebo s.r.o., vzťahuje sa na neho §9 zákona o účtovníctve, ktorý sa odvoláva na §37 Obchodného zákonníka. Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, v sústave jednoduchého účtovníctva o príjmoch a výdavkoch, obchodnom majetku, ako aj o záväzkoch tak, aby bolo možné zistiť čisté obchodné imanie a výsledok hospodárenia. Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, môžu účtovať namiesto v sústave jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, pokiaľ v nej budú účtovať po celé účtovné obdobie.

Zjednodušene to znamená, že živnostník si môže vybrať či bude účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. S.r.o. túto možnosť výberu nemá, tá musí od svojho založenia účtovať v sústave podvojného účtovníctva. 

Živnostník má dokonca možnosť viesť tzv. daňovú evidenciu. Počas uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov v rozsahu daňovej evidencie, daňovník nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve a nevznikajú mu povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve (napr. nemá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, vyhotoviť účtovné výkazy). Ak sa daňovník rozhodne viesť daňovú evidenciu, vedie ju počas celého zdaňovacieho obdobia. Nemôže dôjsť k situácii, že by časť zdaňovacieho obdobia viedol účtovníctvo a časť zdaňovacieho obdobia viedol daňovú evidenciu.

Podrobnejšie rozdiely medzi jednotlivými sústavami účtovníctva a daňovou evidenciou si rozoberieme v našom ďalšom článku.

 

Disponovanie s hotovosťou a vyplácanie zisku

Živnostník, ktorý je fyzickou osobou si môže z podnikateľského účtu prevádzať prostriedky na svoj osobný účet, bez nejakých väčších obmedzení. Hovoríme o tzv. „osobnej potrebe podnikateľa“.

Osobná potreba podnikateľa predstavuje daňovo neuznaný výdavok, pretože to priamo vyplýva z § 21 ods. 1 písm. i) ZDP. Výdavky na osobnú potrebu sa účtujú v peňažnom denníku ako výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov, v druhovom členení osobná spotreba podnikateľa.

Ak je to nevyhnutné, živnostník môže na svoj podnikateľský účet prostriedky aj vkladať.

Najčastejším problémom, fyzických osôb, ktoré prechádzajú zo živnosti na s.r.o. býva práve skutočnosť, že v prípade s.r.o. vyššie uvedené vklady a výbery nie sú možné.

Majetok s.r.o. nie je osobným majetkom spoločníka, ani v prípade tzv. „jednoosobovej“ s.r.o.

Zmluvy o pôžičke, vklady do kapitálových fondov alebo vyplatenie dividend, to sú niektoré z foriem, pomocou ktorých vieme do spoločnosti vložiť alebo vybrať finančné prostriedky, ale je dôležité poznať všetky právne a daňové aspekty, ktoré ich sprevádzajú (napríklad pravidlá nízkej kapitalizácie, 7% zrážková daň z dividend a mnohé a mnohé ďalšie).

 

Zrušenie živnosti a likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným

Živnosť

Jednou z najväčších výhod živnosti je, že ak máte zdravotné problémy alebo potrebujete na istý čas odcestovať do zahraničia, živnosť môžete pomerne jednoducho zrušiť, alebo iba na istý čas prerušiť. To, že živnostník sa rozhodne  prerušiť (pozastaviť ) živnosť  znamená, že dočasne prestane podnikať a počas prerušenia živnosti sa nepovažuje za podnikateľa. Na prerušenie živnosti nepotrebuje udávať žiadny dôvod, a teda je možné živnosť prerušiť bez udania dôvodu a kedykoľvek. Doba pozastavenia živnosti nie je od augusta 2021 nijakým spôsobom limitovaná. Živnostník môže oznámiť živnostenskému úradu dobu prerušenia živnosti na ním určený čas s ohľadom na svoje potreby. Za uvedených podmienok môže byť živnosť pozastavená aj len na niekoľko dní alebo týždňov.  

Počas prerušenia živnosti fyzická osoba:

 • neplatí odvody do zdravotnej poisťovne,
 • neplatí odvody do Sociálnej poisťovne,
 • neplatí preddavky na daň z príjmov

Po obnovení živností nemusí tieto odvody, či preddavky doplatiť.

Nesmieme však zabúdať, že každá fyzická osoba musí mať platiteľa zdravotného poistenia a teda, ak živnostník preruší živnosť a nebude platiť odvody ako živnostník, musí za neho platiť odvody do zdravotnej poisťovne, napr. štát (ak sa zaregistruje do evidencie uchádzačov o zamestnanie), či zamestnávateľ (ak sa zamestná), resp. musí si odvody do zdravotnej poisťovne platiť sám ako samoplatiteľ.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Ukončenie podnikania v prípade s.r.o. je v súčasnosti pomerne komplikovanejšie. Vhodná forma sa volí v závislosti od stavu účtovníctva, majetku a prípadných pohľadávok. Či už sa bude jednať o ukončenie formou likvidácie, fúziou, konkurzom alebo podnetom na výmaz ex offo, musíte počítaš so zvýšenými výdavkami na právne služby a správne poplatky. Do úvahy ešte pripadá aj predaj obchodného podielu novým majiteľom.

Prerušenie činnosti s.r.o. na ľubovoľné obdobie nie je možné.

Registrácia za platiteľa DPH

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Zdaniteľnou osobou je osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami sú predovšetkým podnikatelia (okrem iných osôb), a to bez ohľadu na právnu formu podnikania. Za platiteľa DPH sa musí povinne zaregistrovať rovnako živnostník ako aj s.r.o. v prípade splnenia vyššie uvedených podmienok.

Imidž a postavenie v očiach nášho obchodného partnera

V oblasti imidžu živnosti a s.r.o. panujú rozdielne názory. Vo všeobecnosti stále platí, že s.r.o. pôsobí v očiach bánk a obchodných partnerov dôveryhodnejšie.

Už od začiatku podnikania musíte myslieť aj na budovanie svojej značky a dobrého mena. Pre jednoduchšie a voči konkurencii bezpečnejšie budovanie značky vám odporúčame aj registráciu ochrannej známky, ktorá je vašim dušeným vlastníctvom. V prípade, ak počítate s tým, že naše podnikanie porastie a budeme chcieť k sebe pribrať nových partnerov, investorov alebo registrovať svoje duševné vlastníctvo, je vhodnejšie vybrať si s.r.o.

Hypotéka a posúdenie príjmov

Nemáme ešte vlastné bývanie a plánujete ho financovať prostredníctvom hypotekárneho úveru. V tomto prípade by ste mali vedieť, že banky inak posudzujú váš príjem, ak ste živnostník a inak, ak ste spoločníkom s.r.o. Pri  živnosti môže v niektorých bankách stačiť, aby ste živnosť prevádzkovali min. 6 mesiacov a mali podané daňové priznanie, a banka vám vie uznať mesačný príjem vo výške 1/12 zo základu dane. Ak ste jediným spoločníkom s.r.o., banka vie akceptovať váš príjem vo výške 10% z obratu, pričom spoločnosť musí mať kladný základ dane. Hoci by vaša s.r.o. mala rovnaký obrat ako by ste dosiahli na živnosť, mesačný príjem, ktorý vie banka akceptovať , vychádza vyšší v prípade živnostníka.

Materské alebo iné dávky zo sociálneho poistenia

Táto téma vie byť pomerne rozsiahla, ale zjednodušene platí, že ak si živnostník platí povinné odvody poistného do Sociálnej poisťovne, je nemocenský poistený. V takomto prípade mu plynie obdobie poistenia, ktoré môže zakladať právo na vyplácanie dávok ako sú materské, tehotenské alebo nemocenské.

V prípade majiteľa s.r.o., ktorý nie je zamestnancom (pracovný pomer, odmena konateľa) alebo si neplatí dobrovoľné poistenie do sociálnej poisťovne, môže nastať situácia, že na vyššie uvedené dávky mu nevznikne nárok.

Kedy je zaručene výhodnejšie prejsť zo živnosti na s.r.o.?

V prípade, ak sa chcete vrhnúť na nový, ale rizikovejší predmet podnikania, napríklad  chcete začať s predajom nového typu tovaru vyššej hodnoty a neviete, ako sa Vám s týmto produktom podarí presadiť na trhu. Alebo chcete prijať zákazku , pri ktorej vám hrozí vysoká zmluvná pokuta alebo existuje riziko, že pri nej môžete spôsobiť vysokú škodu?

Zarábate viac ako cca 3000 eur mesačne a máte dostatok reálnych výdavkov, ktoré sú daňovo uznaným nákladom firmy? Aj v tomto prípade, už prestáva byť pre vás živnosť taká výhodná ako bola v začiatkoch podnikania.

Použité zdroje a užitočné linky:

 1. https://www.economy.gov.sk/podnikatelske-prostredie/zivotne-situacie-podnikatelov/zaciatok-podnikania/zalozenie-zivnosti/sposob-ohlasenia-zivnosti-a-spravne-poplatky
 2. artelegal.sk
 3. https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_registracia-zivnosti
 4. https://podpora.financnasprava.sk/517251-Da%C5%88ov%C3%A1-evidencia
 5. Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 7. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov