Aký spôsob zdanenia príjmov je výhodnejší pre autorov? Zrážková daň alebo paušálne výdavky?

autorske diela rôzne typ

Možno si poviete, prečo ste na našom blogu našli takúto neúčtovnícku tému. Autorské zmluvy a licencie udelené na základe týchto zmlúv sú čím ďalej tým viac bežné aj u našich klientov. A netýkajú sa už iba web developerov. Uvedená téma sa našich klientov týka z dvoch uhľov pohľadu. Jedným je samotný autor, ktorý sa zaujíma o to, ktorá forma zdanenia je pre neho výhodnejšia? Aké povinnosti ho budú čakať po skončení roka? Nemôže sa stať, že na prvý pohľad výhodná úspora na daniach sa neskôr prejaví nedoplatkom na odvodoch zdravotného a sociálneho poistenia?

Druhý pohľad je zo strany spoločnosti, ktorá si uvedené dielo alebo licenciu od autora obstaráva. Čo znamená, že musím odviesť LITU? Ako a kedy sme povinní z vyplatenej odmeny autora zraziť zrážkovú daň? Máme nejaké povinnosti voči daňovému úradu, ak sa s autorom písomne dohodneme, že z jeho odmeny sa zrážková daň zrážať nebude?

Čo je autorská zmluva? Čo je dielo?

Odpoveď na túto otázku musíme hľadať v zákone č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon vymedzuje, že predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľnými zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia (napríklad: literárne dielo, divadelné dielo, dielo výtvarného umenia, fotografické dielo, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia).

Autorský zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti:

 • s vytvorením a použitím autorského diela (§ 3),
 • s vytvorením a použitím umeleckého výkonu (§ 94),
 • s výrobou a použitím zvukového záznamu (§ 107),
 • s výrobou a použitím audiovizuálneho záznamu (§ 116),
 • s výrobou a použitím vysielania (§ 124),
 • s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu (§ 87 až 89),
 • s vytvorením alebo zhotovením a použitím databázy (§ 130 až 140).

 

Autorský zákon v § 5 vymedzuje aj to, čo sa za predmet autorského práva nepovažuje, a to napríklad: myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept,  princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená opísaná alebo zhrnutá do diela, text právneho predpisu, štátny symbol, symbol obce, dielo tradičnej ľudovej kultúry a iné.

 

Ako zistíme, či sa jedná o aktívny alebo pasívny príjem autora? Aký je medzi nimi rozdiel?

Aktívne príjmy autorov upravuje § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, pričom tieto príjmy môžu byť  autorovi vyplatené na základe uzatvorenej autorskej zmluvy, prípadne zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 631 až 643 Občianskeho zákona v súlade s §91 Autorského zákona. Jedná sa o príjmy:

 • Z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník neuplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (vysvetlíme sa neskôr),
 • Z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady,
 • Z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva,
 • Z postúpenia práv dušeného vlastníctva

Pasívne príjmy autorov upravuje § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, pričom tieto príjmy bývajú spravidla vyplatené autorovi  na základe licenčnej zmluvy. Jedná sa o príjmy:

 • Z použitia diela a použitia umeleckého výkonu
 • Príjmy z udelenia súhlasu na použitie diela alebo umeleckého výkonu.

Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela („licencia“). Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu  alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie (§ 65 Autorského zákona).

Aj aktívne aj pasívne príjmy autorov je možné zdaňovať dvomi spôsobmi, a to buď zrážkovou daňovou priamo pri vyplatení honoráru, alebo prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov po skončení zdaňovacieho obdobia. Výber spôsobu zdanenia je na samotnom autorovi.

 

Aký je postup zdanenia aktívnych príjmov v roku 2021?

Pri určení základu dane sa od príjmov odpočítajú výdavky. A to buď skutočné – zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zachytené v daňovej evidencii,  alebo paušálne výdavky  vo výške 60 % z príjmu, max. 20000 eur ročne.

Uplatneniu paušálnych výdavkov v prípade, ak sa stanete počas roka platiteľom DPH sa budeme venovať v našom ďalšom článku.

Od základe dane sa ďalej  odpočítajú zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

Následne sa  odpočítajú nezdaniteľné časti (na daňovníka, prípadne aj na manželku/manžela).

Ak aktívne príjmy  za rok 2021 neprekročia 49790 eur, tak sadzba dane je 15 %.

Naopak, ak zdaňované príjmy prekročia 49790 eur, tak sadzba dane je 19 % pri základe dane do 37981,94 eur. Pri základe dane nad 37981,94 eur je sadzba dane 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 37981,94 eur.

Za výhodu tejto firmy zdanenia príjmov môžeme považovať aj skutočnosť, že daňovník môže vykázať daňovú stratu, ktorú je možné umorovať v nasledujúcich rokoch.

V prípade aktívnych príjmov je možné uplatniť si aj daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky.

 

Aký je postup zdanenia pasívnych príjmov v roku 2021?

Pri určení základu dane sa od príjmov odpočítajú výdavky. A to buď skutočné – zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zachytené v daňovej evidencii,  alebo paušálne výdavky  vo výške 60 % z príjmu, max. 20000 eur ročne.

V prípade pasívnych príjmov však nie je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, či nárok na daňový bonus na dieťa, alebo zaplatené úroky.

Od základu dane nie je možné odpočítať ani zaplatené odvody poistného na zdravotné a sociálne poistenie, nakoľko ani nevzniká povinnosť ich platiť.

Daňovník v prípade pasívnych príjmov nemôže vykázať daňovú stratu a ani si uplatniť zníženú sadzbu dane 15 %.

 

Ak uzatvorím niektorú z vyššie uvedených zmlúv, musím sa registrovať na daňovom úrade?

Fyzická osoba, ktorá dosiahla v zdaňovacom období iba pasívne príjmy, podáva daňové priznanie pod svojím rodným číslom. Osoba, ktorá však už je registrovaná z iného titulu, podáva daňové priznanie pod svojím DIČ.

V prípade, ak sa chcete uľahčiť komunikáciu s daňovým úradom, môžete sa dobrovoľne zaregistrovať na portáli www.financnasprava.sk, v procese dobrovoľnej registrácie Vám bude pridelené DIČ.

Naopak, aktívne príjmy autorov podliehajú registrácií na daňovom úrade, a to to konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom autor začal túto činnosť vykonávať. Pozor, nie po mesiaci, v ktorom mu bol príjem vyplatený. Ak už na daňovom úrade registrovaní ste, napríklad ako živnostník, opätovná registrácia nie je potrebná.

Od roku 2021 by mala byť registrácia daňových subjektov automatická zo strany štátu, a to buď na základe zápisu do príslušného registra alebo na základe prvého podaného daňového priznania.

Radi by upozornili na povinnosť, na ktorú sa v praxi často zabúda, a to registráciu podľa §7a, v prípade poskytovania služby do iného členského štátu.

Podľa § 7a zákona o DPH sa registrujú zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane.

 

Musím z aktívnych príjmov autora platiť sociálne alebo zdravotné odvody poistného?

Poistné na zdravotné poistenie sa platí pri sadzbe 14 % z vymeriavacieho základu. V prípade osoby so zdravotným postihnutím je sadzba poistného 7 %.

V zdravotnom poistení sa poistné platí pravidelne každý mesiac formou preddavkov na poistné a po skončení roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného.

Počas roka platí SZČO preddavky na zdravotné poistenie, ktoré mu určí zdravotná poisťovňa. Pritom zdravotná poisťovňa vychádza z údajov z daňových priznaní poskytnutých Finančnou správou.

V ročnom zúčtovaní za rok 2021 zdravotná poisťovňa vypočíta poistné nasledovne:

 1. Vezme sa základ dane z príjmov určený podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP z daňového priznania za rok 2021.
 2. K základu dane sa pripočítajú daňovo uplatnené výdavky na povinné sociálne a zdravotné poistenie (s výnimkou prípadného poistného zaplateného v zahraničí).
 3. Takto upravený základ dane sa vydelí koeficientom 1,486. Dostaneme vymeriavací základ.
 4. Vymeriavací základ je najmenej suma 546 eur za každý celý kalendárny mesiac činnosti, teda najmenej 6552 eur za celý rok 2021 – týka sa tých SZČO, ktorí nie sú súčasne poistení na zdravotné poistenie ako zamestnanci alebo ako poistenci štátu.
 5. Poistné sa vypočíta príslušnou sadzbou poistného (14%, resp. 7%) z vymeriavacieho základu.
 6. Vypočítané poistné sa porovná s preddavkami, ktoré SZČO platila počas roka 2021. Výsledkom môže byť nedoplatok na poistnom alebo preplatok poistného.

Poistné na sociálne poistenie sa platí len vtedy, ak autor prekročí podľa daňového priznania za predchádzajúci rok hranicu pre povinné poistenie v Sociálnej poisťovni.

Posudzuje sa pritom hrubý (brutto) príjem v daňovom priznaní, zdaňovaný podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Od 1.7.2022 (v prípade podania DP za rok 2021 v riadnom termíne do 31.3.2022) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2021 bude vyšší ako 6798 eur.

Od 1.10.2022 (v prípade podania DP za rok 2021 v odloženom termíne po 31.3.2022) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2021 bude vyšší ako 6798 eur.

Ak autor je podľa vyššie uvedeného povinný platiť poistné do Sociálnej poisťovne, môže túto povinnosť ukončiť odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť umelca/autora, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni, viď § 21 ods. 4 druhá veta, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Ak následne autor doručí Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, že činnosť opätovne začal vykonávať, bude znova povinne nemocensky a dôchodkovo poistený a bude mať znova povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne (až do najbližšieho posúdenia povinnosti platiť poistné na základe ďalšieho daňového priznania).

 

Musím z pasívnych príjmov autora platiť zdravotné a sociálne odvody poistného?

Z pasívnych príjmov sa vôbec neplatí sociálne ani zdravotné poistenie, a to bez ohľadu na výšku pasívnych príjmov.

 

Musím svoje príjmy na základe Autorského zákona sledovať z pohľadu obratu  pre povinnú registráciu na platiteľa DPH?

 

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Zdaniteľnou osobou je osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami sú predovšetkým podnikatelia, avšak zdaniteľnou osobou môže byť aj osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na účely podnikania, ak vykonáva ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy. Pri vykonávaní ekonomickej činnosti by malo ísť o vykonávanie činnosti na pokračujúcej báze, z ktorej sa opakovane dosahujú príjmy.

Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov (lekári, právnici, znalci, tlmočníci a pod.), duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť.

V tejto súvislosti je však trošku rozporuplný rozsudok č. 51/18 Súdneho dvora z 19.12.2018

 

Naša spoločnosť vypláca odmeny autorom. Aké povinnosti jej z toho vyplývajú?

Situácia č. 1 – z odmeny autora zrážame a odvádzame zrážkovú daň

Podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov sa zrážkovou daňou zdania príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14.

Základom dane je v takom prípade príjem znížený o príspevok do umeleckých fondov (LITA)

Od základu dane sa neodpočítajú nezdaniteľné časti. Sadzba zrážkovej dane je 19 % bez ohľadu na výšku základu dane. Z príjmov zdanených zrážkovou daňou sa vôbec neplatí sociálne ani zdravotné poistenie.

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov vypĺňa platiteľ dane, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady zdaniteľných príjmov v prospech daňovníka a ktorý je povinný z týchto príjmov zraziť daň a zrazenú daň odviesť správcovi dane. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou je unifikované štrukturované tlačivo, vzor ktorého určilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Platiteľ dane predkladá oznámenie správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Aj s ohľadom na štruktúru oznámenia platiteľ dane predkladá len jedno oznámenie až po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom uvedie súhrnné údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou za príslušný kalendárny mesiac.

Situácia č. 2 – s autorom sme s dohodli, že sa neuplatní zrážková daň a autor si svoje príjmy zdaní sám

Aktívne a pasívne príjmy autorov  nebudú podliehať zrážkovej dani len vtedy, ak daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, a vopred sa písomne dohodne s platiteľom dane, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Daňovník v takomto prípade predmetný príjem zdaní sám, prostredníctvom podaného daňového priznania.

Podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov je platiteľ dane povinný takúto dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do konca  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá a v ktorom na základe uzatvorenej písomnej dohody  zrážku dane nevykonal, t.j. do konca januára nasledujúceho roka. Uzatvorenie takejto dohody je platiteľ dane povinný správcovi dane oznámiť na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a uverejnilo  ho na svojom webovom sídle  (OZN4314v20  Oznámenie o uzatvorení dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov).

 

 

Zdroje:

 1. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
 3. https://www.socpoist.sk/aktuality/58085c
 4. https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/42b33f9b-3359-11e9-8d04-01aa75ed71a1
 5. https://podpora.financnasprava.sk/960408-Zda%C5%88ovanie-pr%C3%ADjmov-autorov
 6. https://podpora.financnasprava.sk/740087-Zda%C5%88ovanie-pr%C3%ADjmov–z-vytvorenia-diela-a-podania-umeleck%C3%A9ho-v%C3%BDkonu-cez-podan%C3%A9-da%C5%88ov%C3%A9-priznanie-
 7. https://www.lita.sk/pravidla-zdanovania-autorskych-odmien
 8. https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/2015/medzinar_zdan/2015.04.07_dan_zrazkou_par43ods11.pdf