Ako vypočítať preddavky na daň z príjmov v roku 2020?

vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo

Novelou zákona č. 595/2019 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1.1.2020 zavádzajú viaceré zmeny, ktoré ovplyvňujú výpočet a výšku preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Medzi najdôležitejšie patrí:

  1. Zmena hranice pre výpočet platenia preddavkov,
  2. Zmena v spôsobe zaokrúhľovania,
  3. Zmena v definícií dane na účely platenia preddavkov (r.1110)
  4. Zmena sadzby dane, ktorá sa použije na výpočet preddavkov
  5. Termín dorovnania preddavkov u „novozniknutých“ daňovníkov

Hranica pre výpočet platenia preddavkov

Prvou zo zmien v platení preddavkov na daň z príjmov PO na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 01.01.2020 je zvýšenie spodnej hranice platenia štvrťročných preddavkov na daň zo sumy dane presahujúcej 2 500 € na sumu dane presahujúcu 5 000 €. Pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov platia nižšie uvedené hranice:

  • výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je menej alebo sa rovná 5 000 eur – spoločnosti nevzniká žiadna povinnosť platenia preddavkov,
  • výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je vyššia ako 5 000 eur, ale nižšia ako 16 600 eur, spoločnosť je povinná platiťpreddavky raz za štvrťrok,
  • výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je vyššia ako 16 600 eur, spoločnosť platí preddavky mesačne.

Zaokrúhľovanie pri výpočte preddavkov na daň z príjmov

Pre zníženie administratívnej náročnosti sa novelou  zjednotil aj spôsob zaokrúhľovania všetkých daňových veličín a súvisiacich prepočtov v zákone o dani z príjmov. Daň na účely platenia preddavkov ako aj samotné preddavky sa od 1.1.2020 zaokrúhľujú matematicky na eurocenty (na dve desatinné miesta).

Akú sadzbu použiť pri výpočte preddavkov na daň z príjmov?

Pre výpočet preddavkov na daň z príjmov sa použije sadzba dane uvedená v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň.

Do 31.12.2019 platilo, že na výpočet preddavkov sa použila aktuálna sadzba dane platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň.

Ako určiť daň pre účely platenia preddavkov?

Zmena od roku 2020 nastáva aj v tom, ako sa vyčísli daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá sa uvádza na riadku 1110 daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, pričom tento údaj slúži ako údaj pre určenie výšky platenia preddavkov na daň.

tabuľka popisujúca kto a v akej výške musí platiť preddavky na daň z príjmu
Kto je povinný platiť preddavky dane z príjmu a v akej výške

Počas roku 2020 bude potrebné, aby každý daňovník, ktorý mal povinnosť platiť preddavky v roku 2020 vykonal prepočet preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania a následne po lehote na podanie daňového priznania.

Preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania v roku 2020

V súvislosti so zmenou výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti od roku 2020 nie je možné vychádzať zo sumy uvedenej v riadku č. 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018. Suma na riadku č. 1110 je totiž ešte podľa  pravidiel platných do 31.12.2019 znížená aj o riadok č. 710 (odpočet dane zaplatenej v zahraničí) a o  riadok č. 1030 ( daň vybranú zrážkou).

Od 1.1.2020 musí daňovník preddavky na daň  prepočítať podľa daňového priznania za rok 2018 nasledovne: (riadok č. 500 x 21 %) – riadok č. 610.

Preddavky na daň po lehote na podanie daňového priznania v roku 2020

Po podaní daňového priznania za rok 2019 už daňovník bude  vychádzať priamo z riadku č. 1110, pretože v daňovom priznaní za rok 2019 už bude suma na riadku 1100 stanovená v súlade s novými pravidlami.

Platenie preddavkov na daň v roku 2020 u novovzniknutých daňovníkov

Od 01.01.2020 sa zrovnoprávňuje aj postavenie daňovníkov, ktorí vznikli počas zdaňovacieho obdobia roku 2019. Spoločnosť, ktorá vznikne počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Podľa znenia zákona  platného do 31.12.2019 musel takýto daňovník sumu preddavkov na daň vyrovnať v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní. 

Príklad:

Spoločnosti DUOFin, s.r.o., ktorá vznikla 1. júna 2019 a podala daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v lehote do 31.3.2020, vznikla povinnosť platiť kvartálne preddavky vo výške 1500 eur. Od 1.1.2020 platí, že preddavky na daň za prvý kvartál roku 2020 musí vyrovnať do 30.4.2020, nie do 31.3.2020, ako to platilo podľa znenia zákona účinného do 31.12.2019.

Zdroje: