Kedy môže právnická osoba darovať 2% a kedy iba 1% zaplatenej dane?

daňové poradenstov

Uvedenú problematiku upravuje §50 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky  najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (odvolávka na §2 ods.1 Obchodného zákonníka) na účely vymedzené v §50 odsek 5. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky  ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený poukázať ním určeným prijímateľom len 1% zaplatenej dane.

Podľa § 50 ods. 5 podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú:

 • ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Kto je daňovníkom, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie?

Vychádzajú z definície v § 2 ods. 1 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účely dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosti registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.

Definíciu toho, kto je daňovníkom, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie v zákona o dani z príjmov nachádzame v § 12 ods. 3, kde sa uvádza, že sú to:

 • občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

 • záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy, vysoké školy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Garančný fond investícií, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania.

Aká je minimálna suma, ktorú môže právnická darovať  ako podiel zaplatenej dane?

Ak je daňovníkom právnická osoba, tak podiel  zaplatenej dane  musí byť najmenej 8 eur pre prijímateľa. To znamená, že ak by napríklad daňovník (právnická osoba) mohol darovať iba 1% zaplatenej dane, lebo počas roka neposkytol dary vo výške 0,5% zaplatenej dane  a jeho daňová povinnosť za rok 2019 by bola napríklad 500 eur, podiel jeho zaplatenej dane by bol 5 eur, čo je menej ako 8 eur a preto podiel dane darovať nemôže.

Upozorňujeme však, že uvedené neplatí pre daňovníkov, ktorí sú fyzickými osobami. U nich je totiž možné darovať podiel zaplatenej dane v prípade, ak presiahne 3 eurá.

Môže právnická osoba darovať 2% zaplatenej dane iba jednému prijímateľovi?

Áno, daňovník (právnická osoba) môže darovať podiel zaplatenej dane aj viacerým prijímateľom, avšak poukazovaný podiel zaplatenej dane u každého z nich musí byť viac ako 8 eur.

Musí právnická osoba predkladať správcovi dane osobitné tlačivo?

Nie nemusí. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania právnickej osoby v časti VI.

Tu právnická osoba vyznačí okrem zámeru poukázať 2% dane  aj to skutočnosť, či súhlasí, aby správca dane zaslal údaje  o daňovníkovi (obchodné  meno, sídlo, právna forma) určeným prijímateľom podielu zaplatenej dane.

Kedy správca dane  podiel zaplatenej dane nepoukáže?

Podmienky, ktoré musí splniť daňovník, aby mohol správca dane poukázať podiel zaplatenej dane prijímateľovi sú napríklad, že daňovník:

 • nemá do o15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok sa v tomto prípade nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur,
 • vo vyhlásení uviedol nesprávne údaje o prijímateľovi. Ak daňovník (právnická osoba) uvedenie vo vyhlásení viacerých prijímateľov a pri niektorých z nich uvedie nesprávne údaje, správca dane poukáže podiel zaplatenej dane len v prospech tých prijímateľov, údaje ktorých sú uvedené správne.

Ak by údaje o prijímateľovi boli uvedené nesprávne, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zaniká a správca dane o tom upovedomí daňovníka bez zbytočného odkladu.

Zoznam prijímateľov je zverejnený na internetovej stránke notárskej komory: www.notar.sk