Multisport karta ako benefit od zamestnávateľa

je karta multisport benefitom od zamestnavatela

Naši klienti často riešia otázku ako správne zaúčtovať faktúru na benefit, ktorý poskytujú svojím zamestnancom v podobe Multisport karty a či majú právo na odpočet DPH. Skúsime si teda tento produkt a jeho účtovné a daňové dopady rozobrať trošku podrobnejšie.

Čo je to Multisport karta?

Multisport karta umožňuje nie len zamestnancom, ale v prípade súhlasu zamestnávateľa, aj ich rodinným príslušníkom, prístup do stoviek športovísk. Jedná sa o voľnočasový zamestnanecký benefit, ktorý zamestnancom garantuje vstup do viac ako 2200 pohybových a relaxačných zariadení v 392 mestách na Slovensku aj v Česku. Už zo samotnej definície je zrejmé, že možné ho získať iba cez svojho zamestnávateľa, individuálne sa v súčasnosti teda získať nedá.

Je Multisport karta cenina?

Definíciu toho, čo je z pohľadu Postupov účtovania ceninou nachádzame v § 47 ods. 2: Na účte 213 – Ceniny sa účtuje stav pohyb cenín pred ich vydaním do užívania, napríklad poštové známky, stravné lístky, kolky, telefónne karty, servisné poukážky a ostatné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.

Zo samotnej definície je teda zrejmé, že multisport karta nie je cenina, nakoľko sa nej nenachádza žiadny predplatený kredit, ktorý by zamestnanec mohol čerpať.

Vzniká nám ako zamestnávateľovi právo na odpočet DPH?

Právo na odpočet DPH pri nákupe služby platiteľovi DPH vzniká vtedy, ak sú naplnené podmienky v zmysle §49 -51 zákona o DPH, a teda ak platiteľ tieto služby použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Nakoľko nákupom služby Multisport karty nedochádza k použitiu tejto služby na dodávky tovarov a služieb, nie je možné uplatniť si odpočet DPH pri ich nákupe.

Predstavuje príspevok zamestnávateľa na kurtu Multisport pre zamestnanca zdaniteľný príjem?

Áno. Keďže zamestnávateľ prostredníctvom karty Multisport neposkytuje zamestnancovi telovýchovné resp. športové zariadenie, tak sa nejedná o príjem, ktorý môže byť od dane oslobodený  podľa §5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov.

Predmetný príspevok je preto predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti, a rovnako aj vymeriavacím základom pre sociálne a zdravotné poistenie.

Je rozdiel, ak by sa príspevok financoval z prostriedkov sociálneho fondu?

Hoci je možné použiť prostriedky sociálneho fondu na úhradu Multisport karty v rámci realizácie sociálnej politiky zamestnávateľa, nemení to nič na skutočnosti, že tento príjem predstavuje pre zamestnanca zdaniteľný príjem.

Vyplýva to z §7 ods. 1 písm. c),d) zákona o sociálnom fonde: Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na účasť na kultúrnych a športových podujatiach, rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily a  § 5 ods.1 písm. f) zákona o dani z príjmov, kde sa uvádza, že aj príjem z prostriedkov sociálneho fondu predstavuje zdaniteľný príjem zo závislej činnosti.

Kedy môže byť príspevok na kartu Multisport u zamestnávateľa považovaný za daňový výdavok?

Vychádzajúc z § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov, je možné za daňový výdavok považovať výdavky zamestnávateľa na nároky zamestnanca, ak sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, internom predpise zamestnávateľa, v pracovnej zmluve alebo inej zmluve uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom a tieto nároky sú na strane zamestnanca zdaniteľným príjmom  podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov.

Zdroje:

www.multi-sport.sk

Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v z. n. p. (v texte: zákon o dani z príjmov)

Zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v z. n. p (v texte: zákon o DPH)

Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnej fonde v z. n. p. (v texte: zákon o sociálnom fonde)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2020 č. 23054/2020-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti a postupoch  účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  v z. n. p (v texte iba ako „Postupy účtovania“)