Site icon DUOFin s.r.o.

Vedenie účtovníctva neziskových účtovných jednotiek

Spracovanie a vedenie účtovníctva

Odborné a kvalitné vedenie účtovnictva Bratislava

Okrem spracovania účtovníctva pre podnikateľov sa naša účtovná kancelária venuje aj spracovaniu účtovníctva neziskových organizácií a občianskych združení. V tomto článku chceme čitateľovi priblížiť formy neziskových účtovných jednotiek ako aj dopad správneho výberu účtovnej sústavy.

Najčastejšie formy neziskových účtovných jednotiek

V bežnej praxi sa stretávame s rôznymi typmi neziskových účtovných jednotiek. Medzi tie najznámejšie patrí:

NADÁCIA – ich fungovanie a zriaďovanie je upravené zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách v z.n.p. Nadácie slúžia na zhromažďovanie vecí, peňažných prostriedkov, cenných papierov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré zriaďovateľ určil na podporu verejnoprospešných účelov.

NEINVESTIČNÝ FOND – jeho činnosť je upravená zákonom č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch v z.n.p. Podobne ako nadácia zhromažďuje prostriedky  na podporu verejnoprospešných účelov. Jeho majetkom však môžu byť výlučne peňažné prostriedky.

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA – je legislatívne upravená zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z.n.p. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred dohodnutých a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok. Jej zisk nie je možné použiť v prospech zakladateľov a ani ďalších osôb. Medzi všeobecne prospešné služby môžeme zaradiť: poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, ochranu ľudských práv, vzdelávacie, výskum, podporu regionálneho rozvoja a iné.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE  – činnosť občianskych združení definuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z.n.p. Občianske združenie predstavuje dobrovoľnú záujmovú organizáciu, v ktorej sa združujú fyzické i právnické osoby s podobnými záujmami a cieľmi. Občianke združenie môže mať podobu spolku, spoločnosti, hnutia, zväzu alebo aj klubu.

Právna úprava týkajúca sa vedenia účtovníctva pre neziskové účtovné jednotky

Rovnako ako je tomu aj pri iných typoch účtovných jednotiek (podnikateľov), hlavným právnym predpisom upravujúcim vedenie účtovníctva je zákon č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v z.n.p. Tento právny predpis v §9 ods. 2 uvádza, že v sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať okrem iných aj občianske združenia, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období  200 000 eur.

V praxi sa však stretávame s rozdielnym výkladom zákona. Jeden názor hovorí, že na to, aby nezisková účtovná jednotka bola povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva, stačí splnenie aspoň jednej z podmienok. Iný výklad hovorí, že musia byť splnené obe podmienky súčasne. My sa prikláňame k názoru, vychádzajúc z praxe, že ak začne nezisková účtovná jednotka podnikať alebo prekročí stanovený obrat, ide už o väčšiu organizáciu s viacerými zdrojmi prímov a je teda vhodnejšie prejsť  na účtovanie v sústave podvojného účtovníctva.

Jednoduché účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek

Ak nezisková účtovná jednotka môže na základe vyššie uvedených podmienok účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, ďalším právnym predpisom, ktorý  pre ňu ustanovuje podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky je Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republika z 1 decembra 2010 č. MF/24975/2010-74

Účtovná jednotka účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje  v týchto účtovných knihách:

 1. Peňažný denník
 2. V knihe pohľadávok
 3. V knihe záväzkov
 4. V ich pomocných knihách

Postupy účtovanie definujú aj členenie príjmov v peňažnom denníku na príjmy:

Výdavky sa v peňažnom denníku členia nasledovne:

 • Zásoby
 • Služby
 • Mzdy, poistné a príspevky
 • Dary a príspevky iným subjektom
 • Prevádzková réžia
 • Splátky úverov a pôžičiek
 • Použitie sociálneho fondu
 • Iné

Podvojné účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek

Hoci zákon priamo neukladá neziskovej účtovnej jednotke povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva , niekedy je vhodné zvážiť dobrovoľné účtovanie v sústave podvojného účtovníctva. Účtovanie v sústave podvojného účtovníctva môžeme odporučiť najmä tým účtovným jednotkám , ktoré majú viac zdrojové financovanie, ktoré musia poskytovateľovi financií poskytnúť vyúčtovanie, ako aj organizáciám, ktoré majú záujem uchádzať sa o prostriedky z fondov EÚ alebo iných finančných mechanizmov, pretože vedenie podvojného účtovníctva je často podmienkou.

Nemôže viesť jednoduché účtovníctvo Môže viesť jednoduché účtovníctvo, ak nepodniká a príjmy v predchádzajúcom roku nedosiahli 200 000 eur
Nadácia Občianske združenie
Nezisková organizácia
Neinvestičný fond
Politické strany a hnutia Záujmové združenie právnických osôb
Spoločenstvo vlastníkov bytov

Kedy nie je nezisková účtovná jednotka povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Podľa § 41 ods.1 zákona o dani z príjmov daňové priznanie nemusia podať:

Príklad:

 Občianske združenie má v roku 2020 príjem z podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov, príjmy z členských príspevkov a úroky z bežného účtu v peňažnom ústave. Bude povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Riešenie:

Občianske združenie nemá   povinnosť podať daňové priznanie, pretože

Exit mobile version