Site icon DUOFin s.r.o.

Elektromobil vo firme – možnosti uplatnenia daňových výdavkov

Je naozaj pravda, že za elektromobily neplatí daň z motorových vozidiel? Nemusíme teda podávať ani daňové priznanie?

Áno, naozaj je pravda, že ročná sadzba dane z motorových vozidiel kategórie L, M a N, ktorých  jediným zdrojom je elektrina, je nulová.

Nakoľko však predmetom dane z motorových vozidiel je podľa zákona o dani z motorových vozidiel  motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N, O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie, daňovníkovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 31. januára nasledujúceho roka.

Poznámka:

V daňovom priznaní v III. oddiele – Výpočet dane, v riadku 07 (výkon motora elektromobilu v kW) sa uvádza celé číslo bez zaokrúhľovania.

Ako sa líšia daňové odpisy elektromobilov od daňových odpisov „bežných automobilov“?

Zákonom č. 301/2019 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa v § 26 ods. 1 v znení účinnom od 01.01.2020 doplnila nová odpisová skupina, a to odpisová skupina 0 s dobou odpisovania 2 roky. Do tejto odpisovej skupiny patria podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 01.01.2020 len osobné automobily, kód Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené:

Poznámka: Uvedenú odpisovú skupinu bolo možné použiť už pri podaní daňových priznaní za rok 2019

HEV (Hybrid Electric Vehicle) označuje hybridné elektrické vozidlo, ktoré nie je plug-in. Z prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov vyplýva, že do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky sa zaraďujú len osobné automobily, kód Klasifikácie produktov 29.10.2, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Hybridné elektrické vozidlo, ktoré nie je plug-in, daňovník zaradí do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky.

Príklad:

Daňovník obstaral a zaradil do majetku automobil (kód Klasifikácie produktov 29.10.2) dňa 15.05.2020, v obstarávacej cene 42 000 eur. Automobil má v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“. Ako bude uplatňovať odpisy z tohto majetku?

Výpočet daňových odpisov v roku 2020: 42000/24*8 =14000 eur

Výpočet daňových odpisov v roku 2021: 42000/24*12=21000 eur

Porovnanie, v prípade „klasického“ automobilu (1.odpis.skupina)

Výpočet daňových odpisov v roku 2020: 42000/48*8=7000 eur

Výpočet daňových odpisov v roku 2021: 42000/48/12=10500 eur

 

Čo v prípade, ak vstupná cena elektromobilu je vyššia ako 48000 eur? Stále si budem môcť uplatniť daňové odpisy v plnej výške?

Podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov sa základ dane zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac podľa § 19 ods. 3 písm. a) a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur spôsobom podľa § 27.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by mal elektromobil vstupnú cenu vyššiu ako 48 000 eur, daňovník si môže uplatniť odpis elektromobilu v plnej výške, iba ak vykáže základ dane aspoň vo výške ročného odpisu zo sumy 48 000 eur, tzn. vo výške 24 000 eur (48 000 / 2). Ak základ dane nedosiahne minimálne výšku 24 000 eur, daňovník zvýši základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi a odpismi z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur.

Príklad:

Daňovník obstará a zaradí do svojho majetku automobil (v osvedčení o evidencii má uvedený druh paliva/zdroj energie „PHEV“) dňa 20.03.2020, v obstarávacej cene 60 000 eur. Daňovník zaradí automobil do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky. Ako bude upravovať základ dane podľa § 17 ods. 34 ZDP?

Výpočet daňového odpisu: 60000/24*10=25000 eur

Výpočet daňového odpisu z limitovanej VC= 48000/24*10=20000 eur

Hranica pre testovanie základu dane 48000/2=24000 eur

Ak ZD bude nižší ako 24000 eur = úprava základu dane +5000 eur (25000-20000 eur)

 

Ako to je s preukazovaní spotreby elektrickej energie?

Na otázku: „Ako má daňovník preukazovať spotrebu elektrickej energie elektromobilov v súlade so zákonom o dani z  príjmov  v  znení  neskorších  predpisov?“ Zverejnila Finančná správa SR uvedenú odpoveď:

Daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 ZDP sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo uvedené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok.

V prípade elektromobilov je pohonnou látkou elektrická energia a v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii elektromobilov sa neuvádza spotreba, ale len výkon.

Elektromobil môže daňovník nabíjať:

– v nabíjacej stanici, v ktorej získa doklad, ktorý si môže uplatniť ako daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP alebo

– nabíjaním na báze striedavého prúdu (klasická zástrčka) – prostredníctvom faktúry za elektrickú energiu.

Daňovník môže preukazovať spotrebu elektrickej energie:

Exit mobile version