Komplexne vedenie účtovníctva

lorem ipsum dolor sit amet
  • Home / Komplexne vedenie účtovníctva

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Jednou z hlavných povinností podnikateľa po získaní oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti je viesť účtovníctvo. Povinnosť viesť účtovníctvo ustanovuje zákon č. 513/1999 Obchodný zákonník v § 35: „Podnikatelia sú povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom.“ Týmto zákonom je zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje aj nasledujúce skutočnosti:

  • Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
  • Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
  • Účtovná jednotka môže poveriť vedením svojho účtovníctva aj inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.