Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

lorem ipsum dolor sit amet
 • Home / Komplexné vedenie podvojného účtovníctva

KOMPLEXNÉ VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Pre účtovnú jednotku účtujúcu v sústave podvojného účtovníctva zabezpečujeme:

 • vedenie účtovných kníh:
  • a) účtovného denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky,
  • b) hlavnej knihy, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky (syntetické a analytické účty podľa účtového rozvrhu),
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov, ktoré si vyžaduje správnu klasifikáciu pohľadávok a záväzkov z dôvodu ich zostatkovej doby splatnosti pre správne vykázanie v súvahe,
 • vedenie účtovnej evidencie o DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
 • vedenie účtovnej evidencie o majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • mesačné účtovné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovenie účtovnej závierky
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO