Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva

lorem ipsum dolor sit amet
 • Home / Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva

KOMPLEXNÉ VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Pre účtovnú jednotku účtujúcu v sústave jednoduchého účtovníctva zabezpečujeme:

 • účtovanie v týchto účtovných knihách:
  • a) v peňažnom denníku,
  • b) v knihe pohľadávok,
  • c) v knihe záväzkov,
  • d) v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.
 • vedenie účtovnej evidencie o DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
 • mesačné účtovné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovenie účtovnej závierky
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO